НАЧАЛО

Проект BG05M2OP001-2.009-001
„Подкрепа за развитие на човешките ресурси и научно-изследователския потенциал на Национален военен университет „Васил Левски“ за утвърждаването му като съвременен център на знанието“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

СНИМКИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА

ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ
31 МАЙ - 3 ЮНИ 2017, ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
Предстоящата V Международна конференция „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ.СИГУРНОСТ” ще се проведе от 31 МАЙ до 3 ЮНИ 2017 година във Велико Търново като международна интердисплинарна научно техническа проява, включваща направления както транспортна и военна техника, така и природоматематически и обществени науки, теория на обучението, знание и креативност. Конференцията има за цел да даде място за среща на учените от различните страни, където да представят своите достижения и да дискутират по проблемите на своите научни области.
Каним учените и изследователите да представят резултатите от своите изследвания и да ги публикуват в международните списания, издавани от Научно техническия съюз по машиностроене.

Надяваме се по време на конференцията да се докоснето и до очарованието на Велико Търново, да откриете нови приятелства и идеи, така необходими за бъдещата ни работа.

Молим информацията за конференцията да направите достояние и на други колеги от страната и чужбина.

Полковник Проф. д-р инж. Илиян Лилов
Председател на Националния организационен комитетORGANIZER


 

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
13-16.03.2017, winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
15–18.03.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA


XXIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
05-07.04.2017 PLEVEN, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
31.05-03.06 2017 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
19-22.06 2017 VARNA, BULGARIA


 


V INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
21 - 24.06.2017 - VARNA, BULGARIA

XXV INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
28.06-01.07.2017 BURGAS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATERS
30.08-02.09.2017 BURGAS, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
11-14.09.2017 - VARNA, BULGARIA

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13-17.09.2017 VARNA, BULGARIA


XI CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS TECHNICAL SCIENCE AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
13-16.12.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

 

INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE AUTOMATIZATION IN INDUSTRY 4.0
13-16.12.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA