ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

Учени и специалисти от университети и изследователски звена могат да представят резултатите от научните и практическите си изследвания в пленарната, секционните и постерната сесии на конференцията.
Резюмето на доклада на английски език, (формат .doc или .docx, от 200 до 350 думи, заглавие на български и английски, до 10 ключови думи, имената на авторите с научните степени и звания на кирилица и на латиница, месторабота, email адрес), заедно със Заявка за публикация (форма "А") или със съпровождаща online регистрация трябва да бъдат получени в Организационния комитет до 28.02.2022 г.
Заявката ще бъде регистрирана на Интернет страницата на конференцията в рубриката „Получени резюмета и доклади”, а резюмето (докладът) ще получи регистрационен номер. За Организационния комитет ще бъде голямо облекчение, ако в последващата кореспонденция се използва този регистрационен номер и изпращаните файлове да започват с този номер и фразата „tech-tоs22”. Например: 121.ivanov.tech-tоs22.doc.
Авторите на одобрените доклади ще бъдат информирани за решението на Програмния комитет не по-късно от 05.03.2022 г.

 


ТЕМАТИКА

ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS


KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
07-10.03.2022, BOROVETS, BULGARIA
XV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
09-12.03.2022 BOROVETS, BULGARIA
XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
09-12.03.
2022 BOROVETS, BULGARIA
XXVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
06-08.04.
2022 PLEVEN, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
06-09.06.
2022 BOROVETS, BULGARIA


XXX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
20-23.06.
2022
VARNA, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06
2022
VARNA, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
24-27.08.
2022 BOROVETS, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
05-08.09.
2022

VARNA, BULGARIA

XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
07–10.09.
2022
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
05-08.12.
2022, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA